Beveiliging en Privacy

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van InternetAdres.
InternetAdres.net respecteert de privacy van de gebruikers van de website www.internetadres.net. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. InternetAdres houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WPB") stelt. 

Veiligheid

InternetAdres draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorg draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen. Daarnaast heeft onze provider een betrouwbare beveiliging die dataverkeer tussen uw computer en InternetAdres versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. U dient zich echter wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-) gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd.

Verwerking gegevens

Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door InternetAdres zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.

InternetAdres verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, de webshop of het verzenden van een e-mail. Als u zich aanmeldt voor de website van InternetAdres, iets bestelt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze Website dan wordt u gevraagd uw naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u aan InternetAdres de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van InternetAdres in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. InternetAdres gebruikt deze gegevens ondermeer voor de volgende doeleinden:

-het verlenen en factureren van onze diensten;
-afhandelingen van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
-informeren over producten van InternetAdres;

Uw verstrekte persoonsgegevens kunnen door InternetAdres tevens worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer, marktonderzoek, alsmede voor de beveiliging van de Website. Bovendien kan InternetAdres de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met InternetAdres contractueel verbonden derden. InternetAdres zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij InternetAdres daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Tijdens het gebruik van deze Website kan InternetAdres met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze Website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze Website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen InternetAdres deze Website en de diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van deze Website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

Inzage, correctie en/of verzet

Op basis van de WBP heeft u recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan InternetAdres, op het volgende e-mail adres:

Contact:

Wijzigingen

InternetAdres behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze privacyverklaring geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.