Disclaimer

Algemeen

Deze website onder het adres www.internetadres.net wordt beheerd door of namens Internetadres.

Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt InternetAdres u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Voor bepaalde acties, promoties of wedstrijden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien u mee wilt doen met een dergelijke actie, promotie of wedstrijd, dient u akkoord te gaan met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

InternetAdres behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze Website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze Website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo`s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van InternetAdres, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

U mag, met schriftelijke toestemming van InternetAdres, een gedeelte van deze Website printen of opslaan op een gegevensdrager en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor niet commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Indien informatie van deze Website wordt verspreid dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van InternetAdres, op duidelijke wijze te worden vermeld en bent u gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij InternetAdres berusten dan wel andere verwijzingen naar InternetAdres niet te wijzigen of te verwijderen.  Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InternetAdres een (kopie) van (een gedeelte van) deze Website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze Website te linken door middel van een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze Website is door InternetAdres zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. InternetAdres garandeert echter niet dat de op deze Website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat is, dan wel vrij is van gebreken, fouten en/of virussen. InternetAdres garandeert voorts niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt InternetAdres zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze Website te onderbreken omwillen van onderhoud of bijwerking.

InternetAdres is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze Website en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van deze Website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Hyperlinks

Deze Website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door InternetAdres. Dit betekent niet automatisch dat InternetAdres verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. InternetAdres is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of wervers. InternetAdres biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

Indien u een link wenst te creëren naar deze Website, dient u dit altijd naar de homepage van deze Website te doen.

Toepasselijk recht

Op deze Website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze Website en/of gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederlands.